هنر

دانلود سؤالات و کلید گروه آزمایشی هنر که در ساعت 21:30 روز پنج‌شنبه مورخ 98/04/13 برگزار شد.

 

سوالات کنکور 

نظام آموزشی 3-3-6

دفترچه عمومی
دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی غیرانگلیسی
دفترچه اختصاصی

 

نظام آموزشی قدیم

دفترچه عمومی
دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی غیرانگلیسی
دفترچه اختصاصی

 

کلید اولیه کنکور

نظام آموزشی 3-3-6

مشاهده دفترچه A

 

نظام آموزشی قدیم

مشاهده دفترچه D

 

کنکور هنر 98 در روز پنجشنبه

بازگشت به  صفحه نخست