علوم تجربی

دانلود سؤالات و کلید  گروه آزمایشی علوم تجربی که در ساعت 14:30 روز جمعه مورخ 98/04/14 برگزار شد.

 

سوالات کنکور 

نظام آموزشی 3-3-6

دفترچه عمومی
دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی غیرانگلیسی
دفترچه اختصاصی

 

نظام آموزشی قدیم

دفترچه عمومی
دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت‌های دینی و زبان‌های خارجی غیرانگلیسی
دفترچه اختصاصی
دفترچه بهیاری

 

کلید اولیه کنکور

نظام آموزشی 3-3-6

مشاهده دفترچه A

 

نظام آموزشی قدیم

مشاهده دفترچه D

کنکور تجربی 98 روز جمعه

بازگشت به  صفحه نخست